.


දෙමල සන්ධානේ සම්බන්දන් තුමා අනේ තාම කට අරින්නේ කොටි වෙනුවෙන්ය ඈසුනි රබුක්වෑල්ලගේ චොදනාවක් මෙහෙමයි දකින්නේ මා ඒ කාරනය සන් ටිව් ඈතුලු කොටි හඩ ලොවට ගිය කටවල් වෑසෙද්දි මහ කොටියට කෑස්ස ගොරවන්නට බෑරි සම්බන්දන් නඩය උම්බෑ කියනු මිස වෙන මක් කරන්නද..

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...