.


දිවයින/ සුන්ගිරාල

කොටි ග්‍රහනයේ ඉන්නා පොදු ජනතාව නිදහස් කරන්නෑයි ජනපති කල නියොගෙට මහ කොටියගෙ ප්‍රතිචාරය කුමක් වුවත් හිමිකම් රකින මානව කට නිහඩ මොකො පව්මට,යුරොවට, ඩොලරෙට ඈරෙන කට මානවයන් නොවේ කොටියා රකින කට කොහොමද අරින්නේ කුලියට බුරන කට නොදකින්। නොදොකින් කියලා හිතුනි මට।

1 comments:

Anonymous said...

නියමයි නුවන්

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...