.


වික්මෑති පුතුනි පෑ අභිමන රටම නයයි එක්වෙමු
එකට ,එක මිටියට එතෑන ජයයි
ඔක්කොම එකම මල් පෙති මෙන් එකම දෑයයි
ලක් මව ඉතින් නිදහස් ජය ගිත ගයයි
මුලතිව් විශ්වමඩු විජයග්‍රහනය කල දේශයේ විරුවනි. ඔබට ජාතියේ උත්තමාචාරය

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...