.


පරිස්සමින් හොදද...

ඔයාලට මතක ඈති නේද මම මිට කලින් පොස්ට් කල උඩවලව තනමල්විල මාර්ගයෙ අලි කතාව. මේ පුන්චි විඩියො ක්ලිප් එකත් එතනදිම ගත්ත එකක්. බලන්නකො වෑඩේ හෑටි..

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...