.


දිවයින සුංගිරාල 05/03

ගෑස් මිල ගියත් උද්ධමනය බෑහෑලා
ඈහුනා වෙළද ඈමතිගේ කට උත්තරය
පිත නම් ඈවිස්සෙනවා ඒ කතාවට
මෙහෙමයි දකින්නේ මං ඒ කාරණය
ඉහලට ගිහිල්ලා නෑවතත් ගෑස් මිල
හූස් ගානවා නෝනලා නිවෙස් වල
නෝක්කඩු බෑ ඒකලු මිල සූත්තරේ
හිනෑහේ හෙනහුරා යාචක පාත්තරේ

2 comments:

Anonymous said...

yav bu yazı nece anlamadım qıttı


sayqıLar

http://csturka.blogcu.com

Marvin said...

:(,I have not fonts'code for your blog,so I can't see anything except picture.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...