.


ගොවි කාන්තා ...

අපේ වියාප්ති ක්ශෙත්‍රයේ තවත් ප්‍රදාන කොටසක්තමයි කාන්තා කෘශිකර්ම වෑඩසටහන. මේකෙදි ගොවිකාන්තාව ඉලක්ක කරගෙන තමයි වෑඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.කෘශිකාර්මික දෑනුම ලබා දිමට අමතරව පවුලේ පොශනය ,ආහාර තාක්ශනය වගේම ඔවුන් විවිද ස්වයන් රෑකියාවලට යොමු කරවිම තුලින් ආර්තිකය ශක්තිමත් කරවිමත් බලාපොරොත්තු වන මුලික අරමුනු කිහිපයක්.මේ යටතේ සෑම කෘ.උ කොටසකම ලියාපදින්චි ගොවි කාන්තා සමිතියක් ස්තාපනය කරල තියෙනවා.සෑම මසකටම වරක් මේකෙ රෑස්විමක් පවත්වනවා.ඊට අමතරව විශේශ පුහුනු වෑඩසටහන් තියලා මේ අයව දෑනුවත් කරනවා.පසුගිය දවස්වල ගෙවතු වගා වෑඩසටහන් සාර්තකව ක්‍රියාත්මක කලෙත් මේ කාන්තා සමිති මගින්.මේ පුන්චි විඩියො ක්ලිප් එක මගේ කොටසෙ ස්වශක්ති ලක් වනිතා සමිතියෙ සමිති වාරය ආරම්භ කිරිමට කලින් සුපුරුදු ලෙස ගොවි කාන්තා තේමා ගිතය ගායනා කරන අවස්තාවෙදි ගත්තු එකක්...

2 comments:

Anonymous said...

සිරස හිටිය නම් මේ ගොල්ලන්වත් නිරුවතින් නටවයි නේද?

දිලාන් said...
This comment has been removed by the author.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...