.


දිවයින /SUNGIRALA

උපාලි තෙන්නකොන් කතුවරයා රිවිර රොහල් ගතවෙලා මෑර ප්‍රහාරෙන් අහලා පුවත කම්පා වි සොවින් මම වස් කවියක් ලියමි කල උන් වෑනසෙන්ට අන දෙන අමනයන් මේ වාගේ වෑඩට විනයකි බරකි වනසෙකි මේ මව් බිමට දෑන ගෙන බලා හදුනාගෙන දිව ඈසට හෙන සෑර එවනු අලුවි යන උන් හිසට।

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...