.


  • ස්ථානය - දළදා මාලිගාව
  • වේලාව - 7.35pm
  • කෑමරාව-3.2mpxl (මගේ සෝනි එරික්සන්k800 දුරකථනයේ)
  • ප්‍රමාණය-919kb
  • තීව්‍රතාවය-1536x2048
  • ස්ථානය -මහපොල ප්‍රදර්ශන භූමිය බෙලිඅත්ත
  • වේලාව -2.15pm
  • කෑමරාව-3.2mpxl (මගේ සෝනි එරික්සන්k800 දුරකථනයේ)
  • ප්‍රමාණය-649 kb
  • තීව්‍රතාවය-1536x2048

6 comments:

Anonymous said...

Ha... ha...Photo frame aka Sorakam kare kohenda...........

NUWAN said...

මගේ ජන්ගම දුරකතනයේ edit in photo dj වලින්...

දුකා said...

දළදා මාලිගාවේ පින්තූරේ නම් ගොඩක් ම ලස්සනයි . . වෙනස්ම විදිහකට මාලිගාව පේන්නේ . . . හරිම වෙනස් . . ඒත් ලස්සනයි . . .

NUWAN said...

ow machan.eka farmers la ekka giyapu field trip ekakadi gatte.

malee_msg said...

ලස්සනයි.. මම කැමති දෙවෙනි එකට.

NUWAN said...

@malee-මම දෙකටම.වෑඩිපුර එකට

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...