ස්ථානය - මදුනාගල ආරන්‍ය සේනාසනය

කෑමරාව -3.2 mpxl (මගේ sony ericsson ජංගම දුරකථනයේ)

ප්‍රමාණය - 923kb

වේලාව - 11.56 am

තිව්‍රතාවය - 1536x2048

ස්ථානය - උස්සන්ගොඩ වෙරළ තීරය

කෑමරාව -3.2 mpxl (මගේ sony ericsson ජංගම දුරකථනයේ)

ප්‍රමාණය - 1mb

වේලාව - 3.43pm

තිව්‍රතාවය - 1536x2048

ස්ථානය - ලියන්ගස්තොට අමුණ

කෑමරාව -3.2 mpxl (මගේ sony ericsson ජංගම දුරකථනයේ)

ප්‍රමාණය - 976kb

වේලාව - 3.35pm

තිව්‍රතාවය - 1536x2048

5 comments:

Tila said...

අලංකාර දසුන් පෙලක්. දිය සළකුණ තව ටිකක් පහලට වෙන්න ඩැම්ම නම් කදිමයි

චතුරංග රූපසිංහ said...

මරේමරු නුවන් අයියේ
දිය සළකුණ තව ටිකක් පහලට කරන්න

NUWAN"s lane said...

ස්තුතියි ටිලා....එහෙම කරන්නම්...

nalaka said...

niyamaine.

NUWAN"s lane said...

ඔව් අකුරු ටිකක් ලොකු වෑඩියි වගෙ.ඊලග පාර එහෙම කරන්නම් චතුර/න්ග මල්ලී

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...